Celem niniejszej Polityki Prywatności jest pokazanie jak dane osobowe są przetwarzane przez Maurice Delbar Staffing Outsourcing Solutions Sp z o.o. ul. Poniatowskiego 16 A/12, Warszawa (KRS 0000412376, NIP 5213626915, REGON 145979052, kapitał zakładowy 200.000 zł) i poinformowanie Państwa jakie podjęliśmy środki i politykę aby zapewnić możliwie najwyższy poziom prywatności i ochrony Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności została napisana w zgodzie z obowiązującym prawem. W celu zapewnienia najwyższego poziomu transparentności i ochrony, wprowadziliśmy rozwiązania, które są całkowicie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku i będą obowiązywały we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej.

Definicje:

MD SOS: Maurice Delbar Staffing Outsourcing Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie (05-090), ul. Poniatowskiego 16A lok. 12 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000412376, NIP 5213626915 z kapitałem zakładowym 200.000,00 zł)

Platforma: Platforma internetowa dostępna pod adresem https://www.mauricedelbar.com oraz https://www.pgsos.mauricedelbar.com, która umożliwia komunikacje między podmiotami posiadającymi dostęp do Platformy, w zakresie świadczenia Usługi.

Usługi: usługi świadczone przez MD SOS drogą elektroniczną, które polegają na dostarczeniu internetowych narzędzi przeznaczonych do optymalizacji współpracy między pracodawcą użytkownikiem a agencjami rekrutacyjnymi.

Konto: spersonalizowany dostęp do Platformy

Agencja: Agencja Pracy, która korzysta z Platformy do celów komunikacji z Klientem i MD SOS

Klient: Pracodawca, do którego kierowani są pracownicy przez Agencje

Użytkownik: Agencja i Klient korzystający z Platformy poprzez Pracownika Klienta i Pracownika Agencji

Pracownik Agencji: osoba, która w imieniu i na rzecz Agencji podejmuje działania w ramach Platformy

Pracownik Klienta: osoba, która w imieniu i na rzecz Klienta podejmuje działania w ramach Platformy

Pracownik: Osoba kierowana do pracy u Klienta przez Agencje

Dane osobowe: dane osobowe Pracownika i podmiotu korzystającego z Platformy

Właścicielem Platformy jest MD SOS

1. Administrator danych

MD SOS jest administratorem danych osobowych Pracowników i Użytkowników i dochowują najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

Dane kontaktowe MD SOS: rodo[at]mauricedelbar.com

W zakresie wprowadzania, dokonywania zmian, usuwania, a także innego przetwarzania danych Pracownika przez Użytkownika, administratorem danych jest równocześnie Użytkownik.

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika i Pracownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel / powód ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje cel / powód, a także podstawę prawną przetwarzania danych.

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, którymi są:

 • wykonanie umowy, którą zawarliśmy z Tobą i / lub ;
 • istnienie uzasadnionego interesu w wykorzystaniu danych i / lub ;
 • Twoja zgoda na wykorzystanie twoich danych i / lub;
 • Wypełnienie zobowiązania prawnego.
Cel / PowódPodstawy prawne
Zarządzanie PlatformąWypełnienie zobowiązania prawnego
Zarządzanie zamówieniami i płatnościamiWypełnienie zobowiązania prawnego
Analiza Twojego użytkowania w celu ulepszenia PlatformyUzasadniony interes
Bezpośredni marketing komercyjny w celu proponowania nowych ofert i usługUzasadniony interes

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pracownika jest zgoda udzielona przez Pracownika bezpośrednio Agencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika, jest zgoda wyrażona przez Użytkownika przed pierwszym użyciem Platformy.

4. Kategorie danych Pracowników

W ramach Platformy przetwarzane są dane kontaktowe oraz dane pracownicze. Korzystając ze swojego prawa do informacji, podmiot danych może uzyskać od administratora szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzanych danych.

5. Kategorie danych Użytkowników

W ramach Platformy przetwarzane są dane kontaktowe oraz dane dotyczące logowania do Platformy. Korzystając ze swojego prawa do informacji, podmiot danych może uzyskać od administratora szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzanych danych. 

6. Źródło pochodzenia danych osobowych Pracowników

Dane osobowe pozyskiwane są od Agencji współpracującej z Pracownikiem.

7. Odbiorcy danych osobowych Pracowników

Dane kontaktowe Pracownika będą widoczne dla innych Agencji niż Agencja, które je wprowadziła, pod warunkiem wprowadzenia przez inną Agencję identyfikatora Pracownika.

Dane osobowe Pracownika będą widoczne dla Klienta, pod warunkiem zatwierdzenia skierowania Pracownika do pracy na rzecz Klienta.

Przekazane dane osobowe mogą być przeglądane przez pracowników MD SOS, dowolnych spółek zależnych, dowolnych audytorów lub któregokolwiek z podwykonawców MD SOS, zgodnie z celami opisanymi w art. 2, z umowami o ścisłej podstawy „wiedza konieczna”.

8. Czas przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie czasu niezbędnym do realizacji celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe Użytkownika są po tym czasie usuwane przez MD SOS. Dane osobowe Pracownika są po tym czasie usuwane przez Agencje, która wprowadziła dane.

 Rodzaj danychCel / PowódCzas trwania
Powiązanie z potencjalnym przedstawicielemWszystkie dane osobowe przedstawiciela: Imię, nazwisko, email, telefon, firmaZarządzanie relacjami potencjalnego klienta3 lata od daty zebrania danych lub od ostatniego kontaktu zainicjowanego przez potencjalnego klienta
Powiązane z przedstawicielem klientaWszystkie dane osobowe przedstawiciela: Imię, nazwisko, email, telefon, firmaZarządzanie relacjami z klientem3 lata od wygaśnięcia umowy, chyba że złożony zostanie wniosek o usunięcie danych lub jeśli prawo nie stanowi inaczej. Dane osobowe wykorzystywane do naszej administracji finansowej, przechowywane maksymalnie przez 7 lat.
Powiązane z użytkownikiem PlatformyWszystkie dane osobowe użytkownika: imię, nazwisko, e- mail, telefon, firma itp.Wykonanie zobowiązania umownegoMaksymalnie 3 lata, po zakończeniu stosunku umownego.
Powiązane z pracownikiem na Platformie Wykonanie zobowiązania umownego i funkcjonowanie Platformy 
Generowane przez pliki cookieDane związane z Twoim przeglądaniem na PlatformieFunkcjonowanie i optymalizacja Platformy oraz personalizacja treściMaksymalny okres 13 miesięcy

Ponadto dane potwierdzające uprawnienie lub umowę, które muszą być przechowywane zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym, będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego prawa.

Być może będziemy musieli przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład w przypadku postępowania sądowego. Z wyjątkiem tych wymogów prawnych, Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż przez okres ściśle niezbędny, tj. przez cały okres korzystania z naszej Witryny.

9. Uprawnienia podmiotu danych

Podmiot danych ma prawo:

 • żądania od administratora dostępu do danych;
 • żądania sprostowania;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych jest dobrowolne. Ich podanie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług. W procesie świadczenia Usług zostaniesz poinformowany o tym, które dane są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług, a podanie których nie jest konieczne.

Zgodnie z wymogami prawnymi prosimy Cię wówczas o dowód tożsamości, aby upewnić się, że jesteś właścicielem danych, których dotyczy wniosek. Możesz również odmówić nam przetwarzania Twoich danych , o ile masz uzasadniony powód.

Ponadto informujemy, że są Państwo zobowiązani do przestrzegania ww. ustawy o ochronie danych osobowych, której naruszenie grozi sankcjami karnymi. W przypadku przesłania danych osobowych w imieniu osoby trzeciej, osoba, która je przesłała, będzie musiała postępować zgodnie z prawem względem przesłanych danych osobowych. W szczególności podmiot danych musi powstrzymać się od niewłaściwego gromadzenia, wykorzystania oraz wszelkich działań mogących naruszyć prywatność lub reputację osobistą w odniesieniu do danych osobowych do których ma dostęp. 

10. Bezpieczeństwo i prywatność

Podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zachować bezpieczeństwo informacji opisanych powyżej, w szczególności przed przypadkową utratą, zniekształceniem, zmianą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem. Zapewnimy integralność i dostępność danych, które musimy przetwarzać przez cały czas.

W tym celu korzystamy ze starannie wyselekcjonowanych wyspecjalizowanych dostawców usług technicznych, aby zapewnić, w odniesieniu do przetwarzania danych, bezpieczeństwo, ochronę, zachowanie i odzyskiwanie powierzonych nam danych.

Na poziomie technicznym zestaw ścisłych, odpowiednich procedur i urządzeń technicznych pozwala nam:

• zapewnić ograniczony dostęp do danych poprzez kontrolę dostępu i rygorystyczne procesy uwierzytelniania;

• zapobiegać przypadkom piractwa danych;

• zagwarantować fizyczne bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Informacje są przechowywane na bezpiecznych serwerach

11. Zmiana niniejszej polityki prywatności

Jeżeli wprowadzone zostaną istotne zmiany w treści niniejszej Polityki Prywatności, zmiany te zostaną ogłoszone za pośrednictwem powiadomienia widocznego w usłudze i / lub przekazane na podany adres e-mail.

12. Stosowanie plików cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są często szyfrowane i przechowywane w przeglądarce. Tworzone są na czas określony, gdy przeglądarka użytkownika ładuje daną witrynę: witryna wysyła informacje do przeglądarki, która następnie tworzy plik tekstowy. Za każdym razem, gdy użytkownik wraca do tej samej witryny, przeglądarka pobiera pliki i wysyła go na serwer serwisu WWW. Informacje przechowywane przez pliki cookie obejmują odwiedzane strony, rodzaj przeglądarki z której korzystasz, Twój adres IP oraz wszelkie informacje, które wprowadziłeś na stronie internetowej, aby zapobiec ponownemu ich wpisywaniu.

Aby dostosować usługi oferowane przez Witrynę do żądań odwiedzających, używamy różnych plików cookie:

12.1 Niezbędne i techniczne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są kluczowe dla podstawowych funkcji witryny i bez nich witryna nie będzie działać w zamierzony sposób. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Te pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie Witryny i ułatwiają optymalizację techniczną. Mają na celu:

• zabezpieczyć połączenie, zapewniając identyfikację na koncie osobistym, kiedy i gdzie jest to stosowne;

• zapamiętać Twoje preferencje i / lub używane ustawienia wyświetlania;

• wyświetlać baner informujący o obecności plików cookie przy pierwszej wizycie na Stronie.

Plik cookieTypCzas trwaniaOpis
cky-active-checkhttps1 dzieńTen plik cookie jest ustawiany przez CookieYes, aby sprawdzić, czy baner zgody jest aktywny na stronie internetowej.
cookieyesIDhttps1 rokUnikalny identyfikator odwiedzających używany przez CookieYes w odniesieniu do zgody.
cky-consenthttps1 rokPlik cookie jest ustawiany przez CookieYes w celu zapamiętania zgody użytkownika na używanie plików cookie na stronie internetowej.
cookieyes-necessaryhttps1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez CookieYes i służy do zapamiętywania zgody użytkowników na korzystanie z plików cookie w kategorii "Niezbędne".
cookieyes-functionalhttps1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez CookieYes i służy do zapamiętywania zgody użytkowników na używanie plików cookie z kategorii "Funkcjonalne".
cookieyes-analyticshttps1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez CookieYes i służy do zapamiętywania zgody użytkowników na korzystanie z plików cookie w kategorii "Analityczne".
cookieyes-advertisementhttps1 rokTen plik cookie jest ustawiany przez CookieYes i służy do zapamiętywania zgody użytkowników na używanie plików cookie w kategorii "Reklamowe".
__cfduidhttps1 miesiącTen plik cookie jest używany przez usługi cdn, takie jak CloudFare, do identyfikacji poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień bezpieczeństwa dla każdego klienta. Nie odpowiada on żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

12.2 Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości Platformy na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich. Odwiedź politykę prywatności Tawk.to, aby zobaczyć, jakie dane przechowują.

12.3 Pliki cookie służące do pomiaru i analizy oglądalności

Te pliki cookie pozwalają nam mierzyć korzystanie z Witryny, a tym samym ustalać anonimowe statystyki dotyczące odwiedzin oraz informacje, takie jak liczba przeglądanych stron internetowych lub aktywność odwiedzającego w Witrynie (najczęściej oglądane strony i sekcje, przeglądane oferty, nawyki przeglądania, itp.). W tym celu korzystamy z narzędzia do pomiaru oglądalności Google Analytics. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google zarządza plikami cookie, zapoznaj się z polityką prywatności Google. Dowiesz się wówczas, jakie dane przechowują, przy założeniu, że:

•  zebrane dane nie są łączone z innymi czynnościami przetwarzania;

•  umieszczone pliki cookie służą wyłącznie do tworzenia anonimowych statystyk;

• pliki cookie nie pozwalają nam śledzić nawyków przeglądania innych witryn internetowych przez internautów.

12.4 Reklamowe pliki cookie

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowej. Możemy udostępniać informacje, które otrzymujemy za pomocą plików cookie, stronom internetowym stron trzecich w celu pomiaru ruchu w sieci lub analizy ruchu generowanego przez kampanię reklamową online.

Możesz ustawić oprogramowanie przeglądarki tak, aby informowało Cię o obecności plików cookie i umożliwiało Ci ich akceptację lub odrzucenie. Możesz akceptować lub odrzucać pliki cookie indywidualnie dla każdego przypadku lub odrzucić je raz dla wszystkich witryn internetowych. Odrzucenie wszystkich na raz może zmienić Twój dostęp do usług dowolnej strony internetowej, która wymaga użycia plików cookie.

Ustawienia plików cookie są różne dla każdej przeglądarki i są ogólnie opisane w menu pomocy. Menu pomocy w Twojej przeglądarce poinformuje Cię o tym, jak ustawić lub zmienić preferencje dotyczące plików cookies:

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, odpowiednie linki są następujące:

13. Portale społecznościowe, z których korzystają użytkownicy Serwisu

Platforma może zawierać przyciski umożliwiające Użytkownikowi udostępnianie treści, a także opiniowanie za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe identyfikowały Cię lub łączyły dane zebrane za pośrednictwem Platformy z Twoim kontem użytkownika, musisz wylogować się z sieci społecznościowej przed uzyskaniem dostępu do Platformy.

Gdy tylko połączysz się na swoim urządzeniu z daną siecią społecznościową, przyciski te mogą Cię zidentyfikować, nawet jeśli nie używasz ich podczas przeglądania naszej Usługi. Ponadto, jeśli korzystasz z nich podczas połączenia z tymi sieciami społecznościowymi, odpowiednie informacje zostaną przesłane do sieci społecznościowej i opublikowane w Twoim profilu. Zapoznaj się z polityką prywatności tych sieci, aby dowiedzieć się o przeznaczeniu danych gromadzonych za pomocą tych przycisków - w szczególności reklam, informacji dotyczących przeglądania itp.

pl_PLPolish